Легализиране на документи


Съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършен етап на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави,  признаването на завършен от І до VІ клас включително се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желае да продължи обучението си.
Признаването на завършени от VІІ до последен гимназиален клас, както и на завършено основно и на средно образование и/или на професионална квалификация се извършва от комисия в Регионален инспекторат по образованието (РИО).
Гражданите, които желаят да продължат образованието си в СОУ „Свети Климент Охридски“ и имат завършен от  I до VI клас в училище в чужда държава, подават следните документи:

  1. Заявление по образец, в което се вписват личните данни на гражданина, чиито документи се внасят за признаване;
  2. Документ в оригинал за училищно обучение, образование и/или професионална квалификация;
  3. Документ, в които се посочва какви права дава документът по т. 2 за продължаване на образованието, в случаите когато това не е посочено в документ по т.2;
  4. Превод на български език на документите по т. 2 и 3 от заклет преводач;
  5. Документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди обучението в чужбина;

Документите по т. 2, 3, 4 се подават в оригинал, а документите по т. 5 – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа. Допълнително при необходимост се представят и други документи, свързани с признаването.
Лицата, обучавали се една или повече учебни години в училище на чужда държава, могат по своя преценка, а за непълнолетните по преценка и желание на родител (настойник), да повторят в българско училище последния признат клас.

 

Наредба
Заявление от I до VI клас
Процедура в РИО