Еразъм+


Скъпи приятели на Еразъм,
през последната седмица трябваше да участваме в дейностите по проекта в Германия. Поради разпространението на COVID-19 обаче не успяхме да изпълним дейностите заедно в партньорското училище, но успяхме да прехвърлим дейностите онлайн. Насладете се на резултатите!

Dear Erasmus friends,

over the past week we were supposed to take part in the project activities in Germany. However, due to COVID-19 spread we could not perform the activities together working in the partner school but we managed to transfer the activities online. Enjoy the results!

Младежта във времена на Корона!
Има една поговорка: „Човек мисли, че Бог насочва!“ Срещата във Валдбрьол трябва да започне на 10 май 2020 г. COVID-19 осуети нашите планове. За да не загубят осъществените контакти, нашият координатор на проекти даде добра идея: учениците, заедно със своите партньори, дадоха малък принос към темата: Младежта във времена на CORONA. Колегите в Германия скоро ще направят малка изложба с докладите. И ето – нашият резултат!

Jugend in Zeiten von Corona!

Es gibt ein Sprichwort:“Man denkt, Gott lenkt!“ Am 10.05.2020 sollte das Treffen in Waldbröl beginnen.COVID-19 hat aber unsere Pläne vereitelt. Um die geknüpften Kontakte nicht zu verlieren, hat Herr Bönisch/unser Projektkoordinator/ eine gute Idee gegeben: die Schüler/Schülerinen gemeinsam mit ihren Partnern einen kleinen Beitrag zum Thema:Jugend in Zeiten von CORONA zu leisten. Eine kleine Ausstellung aus den Einsendungen wird in Deutschland von den Kollegen  bald gemacht . Und hier –unser Еrgebnis!

received 249939559685237
« на 9 »

Проект Еразъм+ „Креативност и вдъхновение за един по-добър свят“

Проектът “Творчество и вдъхновение в училище за по – добър свят“ съответвтва на  заложените основни цели в Стратегията за развитие на СУ „Св. Климент Охридски” в контекста на модерното европейско измерение на образованието и обучението.

Общата цел на проекта е повишаване качеството и ефективността на предоставяните образователни услуги по чужд език. Специфичните цели на проекта са повишаване на езиковите компетенции на осем от общо четиринадесет преподаватели по чужд език, подобряване на уменията им за създаване, адаптиране и използване на иновативни педагогически инструменти, осъвременяване на опита им в областта на най-новите теории и практики в езиковото обучение.

Проектът включва осъществяване на мобилни обучения в приемащите страни –

Великобритания и Италия, съобразени с анализираните потребности от практически насочена квалификация. Избрани са следните курсове:

– „ЕФЕКТИВНА ПРАКТИКА В КЛАС“ – Този курс бе избран от учители по английски език, от всички образователни етапи .

Очакванията им са да придобият по-задълбочени познания за последните теории и практики в специализираните области на чуждоезиковото преподаване включително IT сектор, литература, бизнес и британска култура. Акцент са познанията как да преподават с помощта на уеб страници, приложения и други дигитални инструменти, да анализират бизнес материали, да създават кариера и портфолио.

– „КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ТАБЛЕТИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ И СОЦИАЛНИ МЕДИИ В КЛАС“ – Този курс бе избран от учители по английски език, които желаят да задълбочат познанията си в използването на таблети, образователни приложения и социални медии в клас и да изпробват нови, лесни и забавни способи със своите ученици в клас.

Също така, очакват да придобият повече знания за употребата на най-предпочитаните и практични образователни приложения в преподаването и обучението на учениците чрез по-широк кръг от теми. Желаят да усвоят правилното прилагане на тези приложения в класната стая като средство, което да подпомогне тяхната работа. Важно е и да се запознаят с безопасното използване на социалните медии, ролята ученик – учител и дигиталната работа в клас.

– „ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ДНЕС“ – Този курс бе избран от един преподавател по английски език и информатика. Целта е да се задълбочат познанията в технологичното усъвършенстване на преподаването и методическите принципи като използва новостите и междупредметните връзки. Важни са и възможностите на мобилни приложения и онлайн ресурси като съпътстващи обучението средства.

– „КРЕАТИВНОСТ В КЛАСНАТА СТАЯ“ – Този курс бе избран от опитен учител по английски език във всички образователни етапи на обучение. Надграждане на познанията си към повече креативност в учебния процес и като стратегии за стимулиране на ученика са акцентите в програмата. На фокус са и уменията за подбор и адаптиране на материали, както върху техники за допълнително мотивиране.

Очакваните резултати и въздействия от реализирането на проектните дейности са:

Разнообразяване и обогатяване на методите на преподаване;

Обновяване и разширяване на набора от средства при поднасяне на учебното съдържание, включващо използването на съвременни технологии; технологично допълване.

Повишен интерес и мотивация на учениците за активно-включване в учебния процес;

Включване на родителите като активна и заинтересована страна в процеса обучение и възпитание на подрастващите;

Повишаване професионалната квалификация на преподавателите, както и мотивацията им за продължаващо развитие съобразно динамиката на реалността;

Изграждане на система за споделяне на опит и практики сред учители по чужд език, включително вътрешноучилищни обучения от типа „Учители обучават учители”;

Повишена мотивация на педагогическия персонал за креативен подход в ежедневната преподавателска дейност;

Утвърждаване на тенденцията за високи резултати на обучението по чужд език.

Реализирането на проекта и постигането на заложените цели ще доведе до потенциално повишен интерес към възможностите на европейската мобилност както сред учители, така и сред младежите – ученици в гимназиална степен на образование.

Програма за участие

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Проектът „Заедно за успешно европейско училище„, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност І „Образователна мобилност за граждани“ се реализира в периода от 01.06.2015 г. до 31.05.2016 г. и е в тясна връзка със заложените основни цели в стратегията за развитие на СОУ „Свети Климент Охридски”, в контекста на европейско измерение на образованието и обучението. Общата цел на проекта е повишаване качеството на предоставяните образователни услуги в училище, повишаване на мотивацията и подобряване на ефективността на обучението по чужди езици. Специфичните цели на проекта са повишаването на езиковите компетенции на oceм преподаватели по чужд език, подобряването на уменията им за създаване, адаптиране и използване на иновативни педагогически инструменти, допълване на опита им в областта на най-новите теории и практики в езиковото обучение.

Обучения в UK

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„Еразъм+“, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. В рамките на тази Ключова дейност се предоставя подкрепа за:  стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта; алианси на познанията; секторни алианси на уменията; изграждане на капацитет в областта на младежта. Предложенията, подкрепяни в рамките на тази ключова дейност следва да генерират положителни и дълготрайни въздействия върху участващите организации, върху системите за политика, в които тези дейности се формулирани, както и върху лицата, участващи пряко или непряко в организираните дейности. Очаква се, че в резултат на тази Ключова дейност ще бъдат разработени, трансферирани и въведени иновативни практики на организационно, местно, регионално, национално и европейско ниво. С удоволствие Ви съобщаваме, че от месец септември, 2018 година в СУ “ Свети Климент Охридски“ започва проект “ Песен на радостта 2020″, със страна – координатор Германия и партньори – Франция, Финландия, Полша и България. Целта на проекта е създаване на интеркултурни връзки чрез музиката като средство за общуване. Идейният замисъл е по време на срещите между ученици и учители от различните страни, да бъдат представени традиционни за съответната страна музикални инструменти и произведения, такива като народни песни, танци, хора и обичаи. Проектната дейност обхваща период от две календарни години и включва пет срещи, по една във всяка държава. Началото на „Песен на радостта 2020“ поставихме с посещението си в град Вир, Франция през октомври, 2018 година, а през май 2020 в Германия ще се реализира крайният продукт на този проект.

Посещение във Франция План на дейностите