Електронни форми


ВАЖНО!

Във връзка с изменението на Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, съгласно чл. 17, ал. 6, служебни бележки за получаване на детски надбавки няма да бъдат издавани!

чл. 17, ал. 6 Училищата и детските градини в системата на Министерството на образованието и науката предоставят ежемесечно по служебен ред чрез Министерството на образованието и науката на Агенцията за социално подпомагане информация за:

1. допуснатите отсъствия повече от 3 дни на всяко дете, посещаващо група за предучилищно образование, и 5 учебни часа на всеки ученик, за които няма уважителни причини, съгласно чл. 10 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.) и чл. 54 от Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 286 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 89 от 2016 г.);
2. случаите на преместване на ученик по време на учебната година и на дете от групите на предучилищното образование през периода 15 септември – 31 май;
3. информация за записаните деца в групите на предучилищното образование или за записаните ученици в съответната степен на училищното образование, а за новата учебна година – в срок до 31 октомври.

*************************************************************************************************************************************************************************

След въвеждането на системата за контрол на достъпа в сградата на училището, издаването на служебни бележки и удостоверения ще става след подаването на електронна заявка.

Ред и график за получаване на готовите формуляри:

Вариант 1: от учениците – всеки ден в голямото междучасие за 1-ва и съответно 2-ра смяна;

Вариант 2: от родителя, който е подал заявление през училищния сайт:

  • вторник – от 16,30 до 17,30 и
  • петък – от 7,30 до 9,00 часа от канцеларията на училището.

 

Служебна бележка
Служебна бележка – еднократна помощ