ПриемУчилищен план-прием за учебната 2020 – 2021 година

 1. Брой на паралелките в първи клас – 5 
 2. Брой места в паралелките в първи клас – съобразно стандарта за физическа среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и стандарта за финансирането на институциите.
 3. Брой на паралелките от ІІ – ІV и V – XІІ класове – без промяна
 4. Класове, за които се провежда целодневна организация на учебния ден:
  • Първи клас – 5 паралелки;
  • Втори клас – 5 паралелки;
  • Трети клас – 1 паралелка;
  • Четвърти клас – 1 паралелка.

Училищен план-прием за учебната 2019 – 2020 година:

 1. Брой на паралелките в първи клас – 5 
 2. Брой на паралелките в пети клас – 7
 3. Брой места в паралелките в първи и пети клас – съобразно стандарта за физическа среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и стандарта за финансирането на институциите.
 4. Брой на паралеките от ІІ – ІV и VІ – XІІ класове – без промяна
 5. Класове, за които се провеждат целодневна организация на учебния ден:
  • Първи клас – 5 паралелки;
  • Втори клас – 1 паралелка;
  • Трети клас – 1 паралелка;
  • Четвърти клас – 1 паралелка.

след7