Първи клас


ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Уважаеми родители,

Родителските срещи за първи клас ще се проведат в периода от 1 до 8 септември 2020 г.


Уважаеми родители,

За Ваше улеснение, публикуваме списък на необходимите материали и принадлежности за учениците от I клас.

Виж примерните материали и принадлежности

Изтегли Списък на материалите и принадлежностите


Уважаеми родители,

Фестивалът на цветовете ще се проведе на 02.07.2020 г. от 9:00 до 9:45 часа.

Предвид възстановените мерки относно COVID 19, фестивалът ще е с рисунки на асфалт.

Доведете детето си в периода 8:40 – 8:55 часа, в двора на училището.

Не е необходимо да носите тебешири – училището ще осигури еднакви материали за всички деца.


Уважаеми родители, 

Може да поръчате ученическа униформа за учебната 2020/2021 година в магазина на ТРЕА-44 ЕООД, на адрес: град Варна, ул. „Дунав“ № 5.

Запознайте се с ценоразписа, сроковете и работното време на магазина.


Уважаеми родители, 

Работното време на комисиите за записване в първи клас за учебната 2020/2021 година е, както следва:

12.06.2020 г. – от 9:00 до 17:30 часа

15.06.2020 г. – от 15:30 до 17:30 часа

16.06.2020 г. – от 9:00 до 17:30 часа

Необходими документи

При записване на детето в училището сепредставят следните задължителни документи:

1. Копие на удостоверение за раждане на детето (представя се и оригинал)

2. Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование

3. Документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5 от Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна.


Уважаеми родители, 

Можете да се запознаете с районите за обхват на училищата, както и с актуалните съобщения за промени в графика на дейностите по приема за учебната 2020/2021 година, на официалната страница за прием в първи клас в общинските училища в град Варна: https://school.is-vn.bg/


Училищен план-прием за учебната 2020 – 2021 година

 1. Брой на паралелките в първи клас – 5
 2. Брой места в паралелките в първи клас – съобразно стандарта за физическа среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и стандарта за финансирането на институциите.
 3. Брой на паралелките от ІІ – ІV и V – XІІ класове – без промяна
 4. Класове, за които се провежда целодневна организация на учебния ден:
  • Първи клас – 5 паралелки;
  • Втори клас – 5 паралелки;
  • Трети клас – 1 паралелка;
  • Четвърти клас – 1 паралелка.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

АРХИВ*2019

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Уважаеми родители, 

Можете да се запознаете с резултатите от Фестивала на цветовете

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

Уважаеми родители, 

Работното време на комисиите за записване в първи клас за учебната 2019/2020 година е от 9:00 до 17:00 часа, без почивка.

Класиране на първи етап

Второ класиране

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

Уважаеми родители, 

На платформата за прием в първи клас може да се запознаете с графика на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна.

Платформа за прием в първи клас: https://school.is-vn.bg/

Важно!

За деца-чуждестранни граждани само с ЛНЧ е необходимо в срок до  12 април 2019 година родител да представи в Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности“, ет. 11, стая 1104 следната информация:

1. имена по документ за самоличност, гражданство и ЛНЧ на родител;

2. имена по документ за самоличност, гражданство и ЛНЧ на детето.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

АРХИВ*2018

Уважаеми родители, 

Резултатите от второ класиране са качени на платформата за прием в първи клас на адрес: https://school.is-vn.bg/rating

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

Първо класиране за прием в Първи клас

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

Уважаеми родители,

Кандидатстването за прием в първи клас ще се осъществява електронно, на адрес https://school.is-vn.bg

Актуалните списъци с районите на училищата може да видите на същата електронна страница или да изтеглите от ТУК

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

НОВИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

Уважаеми родители,

Изготвен е проект на Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна и прилежащи райони на училищата за обхват на учениците. Системата и районите са публикувани на електронната страница на Общински съвет – Варна (www.varnacouncil.bg) за обществено обсъждане и ще влязат в сила и със задължителен характер за всички общински училища, след приемането им с решение на Общински съвет – Варна от учебната 2018-2019 година.

Със Системата от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна може да се запознаете ТУК.

Съгласно Решение на Педагогическия съвет и Заповед № РД07-459/28.03.2018 г., въз основа на данните за училищната мрежа и анализа на броя на учениците в населеното място, след становище на обществения съвет, в СУ „Св. Климент Охридски“ е определен училищен план-прием за учебната 2018/2019 година, както следва:

 1. Брой на паралелките в първи клас – 6
 2. Критерии за прием в първи клас – съгласно Раздел III от Системата от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на Община Варна.
 3. Задължителни документи – съгласно Раздел VI от Системата от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на Община Варна.
 4. Допълнителни документи – за желаещите обучение в паралелката с целодневна организация на учебния ден, се подава заявление в канцеларията, само в първия работен за училището ден, след отваряне на системата за електронен прием за всяко от класиранията, между 9:00 и 16::30 часа.
 5. Кандидатите по т.4 се класират в низходящ ред, въз основа на съответствието към критериите от Системата от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на Община Варна, като при равен брой точки се класират на случаен принцип.
 6. Брой на паралелките в пети клас – 6
 7. Брой на местата в паралелките в първи и пети клас – съобразно стандарта за физическа среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и стандарта за финансирането на институциите.
 8. График на дейностите – съгласно общинския график на дейностите за прием в първи клас за учебната 2018/2019 година в общинските училища на територията на Община Варна.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

АРХИВ * ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

СПИСЪК НА ВХОДЯЩИТЕ НОМЕРА НА ЗАПИСАНИТЕ ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно утвърдения график на дейностите по приема в първи клас в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2017/2018 година, списъците с класираните деца на първи етап ще бъде публикуван на 05.06.2017 г., в 17:00 часа, на адрес https://school.is-vn.bg.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Регистрацията на заявления за прием в първи клас ще е активна от 22.05.2017г. в 10:00ч.

С едно заявление кандидатствате за всички желани училища в общината.

Близнаците кандидатстват с едно заявление – в заявлението се вписват данните на всички близнаци.

С наредбата и критериите можете да се запознаете ТУК

Класиранията се извършват от комисии във всяко училище по алгоритъм, избран от комисията.

Резултатите за всяко училище ще бъдат публикувани на този сайт в раздел „Класирания“ – „Резултати“ – на 05.06 в 17ч.

Ръководство за родители

Достъп до системата за прием в първи клас е: https://school.is-vn.bg

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Приемът на ученици в първи клас в СУ „Свети Климент Охридски“ за учебната 2017/2018 година ще се осъществява, съгласно „Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна“. Достъп до електронната система ще бъде публикуван тук!

Съгласно графика на дейностите по приема на ученици в първи клас, електронната система ще е активна от 10:00 часа на 22.05.2017 г. до 17:30 часа на 31.05.2017 г. 

Съгласно чл. 43 от Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование, при кандидати, повече от обявения училищен план-прием, ще се прилагат критерии за подбор.

Местожителство по степени на близост до училището и карта

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

правила1клас