В VIII клас


ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА


ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ – ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

1 МЯСТО за Профил „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“ – срок на обучение – 5 години

График на дейностите за попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване:

 1. Срок за подаване на документи за незаетите места след трети етап на класиране, държавен план-прием в осми клас за учебната 2020/2021 година – на 04.09.2020 г. от 8,30ч. до 10,30ч.

Кандидатите подават заявление до директора, с приложени документи, съгласно чл. 72 от Наредба 10 и следва да отговарят на изискванията, съгласно чл. 55, ал. 1 от Наредба 10.

 1. Обявяне на класираните кандидати – до 10,40ч. на 04.09.2020 г.
 2. Записване на приетите кандидати – от 10,40ч. до 12,40ч. на 04.09.2020 г.
 3. Обявяне на евентуално незаети места – до 12,45ч. на 04.09.2020 г.
 4. При наличие на свободни места процедурата се повтаря с начало 12,50ч. на 04.09.2020 г.

Работно време на комисията за записване на ученици в VIII клас:

етап

дати

работно време

Записване след I етап

14 – 16.07.2020 г.

9:00 – 17:00 часа

Записване след II етап

21 – 22.07.2020 г.

9:00 – 17:00 часа

Записване след III етап

30.07.2020 г.

9:00 – 17:00 часа


За учебната 2020/2021 година, в СУ „Свети Климент Охридски“ ще се приемат ученици след завършено основно образование в две паралелки:

 • Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – с интензивно изучаване на Английски език – срок на обучение – 5 години и профилиращи предмети: Информатика, Информационни технологии, Английски език и Математика.

Информация и график за дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища от област Варна на места по ДПП за учебната 2020/2021 година


АРХИВ*

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

График на дейностите за попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване:

 1. Срок за подаване на документи за незаетите места след трети етап на класиране, държавен план-прием в осми клас за учебната 2019/2020 година – на 02.08.2019 г. от 8,30ч. до 10,30ч.

Кандидатите подават заявление до директора с приложени документи, посочени в чл. 72 от Наредба 10 и следва да отговарят на изискванията, съгласно чл. 55, ал. 1 от Наредба 10.

 1. Обявяне на класираните кандидати – до 10,40ч. на 02.08.2019 г.
 2. Записване на приетите кандидати – от 10,40ч. до 12,40ч. на 02.08.2019 г.
 3. Обявяне на евентуално незаети места – до 12,45ч. на 02.08.2019 г.
 4. При наличие на свободни места процедурата се повтаря с начало 12,50ч. на 02.08.2019 г.

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

За учебната 2018/2019 година, в СУ „Свети Климент Охридски“ ще се приемат ученици след завършен VІІ клас в две паралелки:

 • Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – с интензивно изучаване на Английски език – срок на обучение – 5 години и профилиращи предмети: Информатика, Информационни технологии, Английски език и Математика.

Информация за графика на дейностите по приемане на ученици можете да видите 

Работно време на комисията по прием:

Всеки работен ден от 8,00 до 16,30ч., съгласно графика на дейностите, утвърден със Заповед № РД09-4135/29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Нормативни документи относно дейностите по приема:

 1. Заповед № РД06-338/29.03.2018 г. на началника на РУО – Варна за утвърждаване на държавен план-прием в област Варна;
 2. Заповед № РД09-4131/29.08.2017 г. на МОН за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в 4. клас,  в 7. клас, в 8. и в 10. клас през учебната 2017 – 2018 година;
 3. Информация относно полагане на приемен изпит за проверка на способностите на територията на друга област

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

АРХИВ * ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Тази година имате възможност да подадете електронно заявления за участие в първи (и трети) етап на класиране.

Инструкция за електронно подаване на документи за участие в първи и трети етап на класиране. (ВИЖ)

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

За учебната 2017/2018 година, в СУ „Свети Климент Охридски“ ще се приемат ученици след завършен VІІ клас в две паралелки:

 • Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – с интензивно изучаване на Английски език – срок на обучение – 5 години и профилиращи предмети: Информатика, Информационни технологии, Английски език и Математика.

Информация за графика на дейностите по приемане на ученици можете да видите ТУК.

Работно време на комисията по прием:
Всеки работен ден от 8,00 до 16,30ч., съгласно графика на дейностите, утвърден със Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г. на министъра на образованието и науката.

Нормативни документи относно дейностите по приема:

 1. Заповед №РД06-299/28.03.2017 г. на началника на РУО – Варна за утвърден държавен план-прием за учебната 2017/2018 година за училищата в област Варна, финансирани от министерство на образованието и науката, след завършено основно образование в VII и VIII клас;
 2. Заповед №РД06-241/10.03.2017 г. на началника на РУО – Варна за утвърден държавен план-прием за учебната 2017/2018 година в V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки; в VIII клас в общинските профилирани гимназии, професионални гимназии и средни училища и в IX клас в общинските профилирани гимназии, професионални гимназии и в средни училища;
 3. Писмо с изх. №9105-104/22.03.2017 г. на МОН относно утвърждаването на държавния план-прием;
 4. Заповед №РД09-1836/22.03.2017 г. на МОН за организацията на дейностите от национално външно оценяване и прием на ученици след завършен VII и VIII клас; инструктажи на квестори и ученици;
 5. Заповед № РД-09-115/24.02.2017 г. на Министерство на младежта и спорта относно приема в спортните училища за 2017/2018 година;
 6. Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г. на МОН за изменение на Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година;
 7. Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. на МОН за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година;
 8. Заповед № РД09-1167/19.08.2016 г. на МОН за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в 4. клас, в 7. клас, в 8. и в 10. клас през учебната 2016 – 2017 година;

Информация относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца. лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************