Проект „Образование за утрешния ден“


С Договор № BG05M2OP001-2.012-0001-C01 сключен между управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020″ и Министерството на образованието и науката в качеството му на конкретен бенефициент е предоставена безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния
ден“ с период на изпълнение от 15.10.2019 г. до 14.10.2022 г.

В изпълнението на дейностите по проекта участва и СУ „Свети Климент Охридски“.

За целите на проекта е разработена платформа, достъпна на адрес
https://oud.mon.bg.