ТВОЯТ ЧАС


СУ „Свети Климент Охридски“ се включи в дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 • Анкетна карта за учениците от начален етап, които желаят да участват в проект „Твоят час“
 • Анкетна карта за учениците от 5 – 8 клас, които желаят да участват в проект „Твоят час“
 • Анкетна карта за учениците от 9 – 12 клас, които желаят да участват в проект „Твоят час“

Официална страница на Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

**************************************************************************************************************************************************************

**************************************************************************************************************************************************************

За учебната 2017/2018 година в училището са сформирани две групи за извънкласни дейности за проеодоляване на обучителните затруднения на учениците и три групи за извънкласни дейности по интереси:

 • „Език свещен“ с ръководител Антоанета Петкова Челниева
 • „Родно слово“ с ръководител Валентина Иванова Велчева
 • „Аз обичам да твора“ с ръководител Росица Илиева Чолакова
 • „Родолюбец“ с ръководител Деница Христова
 • „Родолюбче“ с ръководител Деница Христова

**************************************************************************************************************************************************************

За учебната 2016/2017 година в училището са сформирани четири групи за извънкласни дейности за проеодоляване на обучителните затруднения на учениците и една група за извънкласни дейности по интереси:

 • Всичко българско и родно
 • Математиката в живота
 • Математиката – лесна, интересна и полезна
 • Четем и пишем
 • Четем, пишем, общуваме